Pouzdana GIS rješenja koja geodetima, državnim tijelima i cjelokupnoj javnosti omogućuju jednostavan pristup velikoj količini prostornih i srodnih podataka u obliku koji je svakom jasan, strukturiran i jednostavan za pretvaranje u korisne informacije!

Zemljišna administracija

Sustav digitalnih geodetskih elaborata

Cjelovito aplikativno rješenje koje ovlaštenim geodetskim izvoditeljima omogućava potpunu podršku za pripremu digitalnog geodetskog elaborata.

Prati cjelokupan proces od preuzimanja digitalnih podataka početnog stanja u GML formatu, pripreme i izrade geodetskog elaborata, do predaje elaborata na pregled i potvrđivanje.

Geoportal

Javni preglednik prostornih podataka s kojim raspolaže DGU. Predstavlja jedan od temeljnih elemenata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Sadrži prostorne podatke i servise kao npr. digitalna ortofoto karta, hrvatska osnovna karta, hrvatska topografska karta, digitalni katastarski plan, središnji registar prostornih jedinica, aplikacija stalnih točaka geodetske osnove, prikaz prometne infrastrukture

Središnja baza novih izmjera

Sustav na jednom mjestu omogućuje prikaz svih aktualnih grafičkih i knjižnih podataka katastarskih izlaganja za ovlaštene korisnike na području Republike Hrvatske.

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka

Geoportal NIPP-a

Ishodišno mjesto za pristup svim izvorima prostornih podataka koji su dio Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

  • upravljanje metapodacima
  • pronalaženje, pregledavanje, preuzimanje
  • transformacije i povezivanje izvora prostornih podataka te drugih informacija koje se odnose na NIIPP.

GeoHrvatska

Portal GeoHrvatska namijenjen je svima koji žele korištenjem službenih prostornih podataka tijela javne vlasti Republike Hrvatske upoznati i istražiti prostor koji ih okružuje. Portal nudi atraktivan prikaz prostornih podataka tijela javne vlasti.

ASIG Geoportal

ASIG Geoportal platforma za prikaz podataka u 2D i u 3D načinu, pretraživanje i diseminaciju svih skupova geoprostornih podataka nacionalne razine.

Geoportal je implementiran suvremenim tehnologijama otvorenog koda, a njime upravlja Agencija za geoprostorne podatke Albanije.

Energetika

Hrvatski operator prijenosnog sustava

Prostorno integracijski sustav za prikaz i održavanje geoprostornih podataka HOPS-a. Prostorno-integracijski sustav služi za uspostavljanje veza između podataka pohranjenih u pojedinim postojećim aplikacijama HOPS-a te pregled povezanih podataka s dodanom prostornom komponentom s ciljem povećanja učinkovitosti poslovanja.

Podzemno skladište plina

GIS podzemno skladište plina sadrži prikaz podataka operatora plinskog skladišnog sustava u RH sa granicama eksploatacijskog polja „Okoli“ i nadzemnim objektima. Sustav osigurava INSPIRE servise Sukladno Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

Zaštita okoliša i prirode

ENVI portal okoliša

Portal podataka okoliša izgrađen prema INSPIRE smjernicama:

  • potpuna kompatibilnost, cjelovitost i povezanost svih baza podataka okoliša kao i pripadajućih prostornih podloga potrebnih za uspostavu sustava za uvid, analizu i izvješćivanje
  • katalog metapodataka prostornih podataka objedinjava informacije o svim objavljenim standardiziranim prostornim web servisima za pregled (WMS) i preuzimanje (WFS) podataka.

Bioportal

Jedinstvena baza podataka o bioraznolikosti i zaštiti prirode bazirana na Open Source tehnologijama.

Svrha portala je objava i diseminacija prostornih i neprostornih podataka vezanih za očuvanje prirode.

SavaGIS

SavaGIS sustav upravlja i objavljuje sve prostorne podatke koji se odnose na sliv rijeke Save putem centraliziranog GIS portala. Podaci su prikupljani iz više zemalja i institucija. SavaGIS se smatra temeljnom komponentom SDI za prostorne podatke koji se odnose na Savu u svim okolnim zemljama.  Integrirana Web GIS platforma za Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save služi za prikupljanje, dijeljenje i upravljanje podacima Plana upravljanja slivom rijeke Save.

SavaHIS

SavaHIS sustav omogućuje prikupljanje, vizualizaciju i distribuciju hidroloških i meteoroloških podataka u realnom vremenu za područje sliva rijeke Save.

Zaštita zdravlja

Strateške karte buke

Strateške karte buke sastavni su dio informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske. Web portal osim grafičkog prikaza raspona buke u najvećim gradovima i prometnicama nudi i grafove analize izloženosti buci. Strateške karte buke čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova no vrlo bitnu ulogu čine i u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš.

Ekokarta Grada Zagreba

Ekološka karta Grada Zagreba pruža uvid u rezultate analiza svih odrednica u urbanom okolišu (zraka, vode, tla) kroz intuitivno web GIS sučelje. Transparentan uvid u rezultate monitoringa – zdrav urbani okoliš za zdrave građane.

Promet i pomorstvo

CIMIS GIS

CIMIS GIS platforma je geografski informacijski sustav (GIS) implementiran u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koja kroz nekoliko različitih modula pruža funkcionalnosti u radu s prostornim podacima za potrebe Ministarstva. U sklopu integriranog pomorskog informacijskog sustava (CIMIS) osigurava rad s prostornim podacima luka i nautičkih sidrišta.

Pomorsko dobro i koncesije

GIS rješenje za pomorsko dobro i koncesije služi kao podrška Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za upravljanje i praćenje pomorskim dobrom, njegovim granicama i načinima korištenja, te svim dodijeljenim koncesijama na pomorskom dobru.  Upravljanje podrazumijeva vođenje evidencije postojećih i upisa novih granica pomorskog dobra i koncesija kao i visoko prilagođene alate za rad s prostornim podacima.

Hrvatske autoceste

Za pristup javnosti, iz baze cestovnih podataka sustava kreiran je portal s pripadajućim prostornim web servisima kreiranim u skladu s INSPIRE direktivom, a omogućava interaktivan pregled, pretraživanje i preuzimanje atributnih i prostornih podataka autocesta.

Prostorni planovi

Istarska županija

Web GIS portal Istarske županije služi za pregledavanje prostornih planova i daje prostorni plan županije, plan prostornog uređenja grada/općine,  generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja i detaljni plan uređenja uz mogućnost prostorne analize podataka.

Upravljanje imovinom

Grad Zagreb

Grad Zagreb koristi GIS preglednik koji je sastavni dio rješenja za Upravljanje imovinom Grada Zagreba čime je omogućena vizualizacija i tematski prikaz nekretnina i njihovog korištenja u stambene ili poslovne svrhe, kao i upravljanja zemljištem na različitim podlogama (digitalni ortofoto, katastarske čestice, zgrade, ulice i kućni brojevi, GUP, Registar prostornih jedinica).

Središnji registar državne imovine

GIS preglednik Središnjeg registra državne imovine omogućuje prikaz sloja državne imovine na raznim podlogama (digitalni ortofoto, katastarski plan, registar prostornih jedinica) te gustoću rasprostranjenosti državne imovine na području Republike Hrvatske.

Statistički podatci

GeoSTAT

GeoSTAT je interaktivna web aplikacija koja korisnicima omogućava brzo i jednostavno korištenje statističkih podataka, odabirući prostornu razinu i statističke podatke koji ih zanimaju. Uz web aplikaciju razvijen je i katalog metapodataka prostornih podataka te je omogućena i komunikacija s drugim izvornima prostornih metapodataka putem harvestinga, u skladu s NIPP i INSPIRE direktivama.

Meteorologija

Državni hidrometeorološki zavod – FRISCO1

GIS Platforma DHMZ-a za pohranu i online prikaz podataka prikupljenih kroz projekt FRISCO 1 Flood Risk Slovenia-Croatia Operations 1)  koji se provodio se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020 s ciljem smanjenja rizika od poplava na slivovima rijeka Kupe, Sutle, Mure, Drave, Dragonje i Bregane. Platforma omogućava pohranu i online prikaz podataka, povijesne vremenske serije, hidrološke i meteorološke podatke u realnom vremenu te karte opasnosti i rizika od poplava, a radi djelotvornijeg upravljanja rizicima od poplava te podizanja svijesti javnosti o rizicima od poplava.

Trebate pomoć oko izbora rješenja ili dodatne informacije?
Tim IGEA stručnjaka brzo odgovara na sva pitanja.