RJEŠENJA

Katastarska izmjera i tehnička reambulacija

IGEA je razvila cjelokupnu informatičku podršku za potrebe novih katastarskih izmjera - od planiranja izmjere pa do osnivanja i održavanja katastarskog operata i zemljišnih knjiga uz pomoć računala. Informatička podrška (programski dio) podržava i slijedi poslovni proces izmjere i izlaganja iste, te je usklađena sa zakonskom regulativom.

To je modularna klijent/server aplikacija temeljena na Oracle bazi podataka koja se sastoji od tri programska dijela:

• Unos nove izmjere
Izlaganje
Zapisnici

Uz našu podršku izmjereno je ili je u tijeku postupak nove izmjere za više od stotinu katastarskih općina. Uz našu podršku, osnovano je ili je u postupku osnivanja 150 katastarskih operata i glavnih knjiga koje će činiti okosnicu Baze Zemljišnih Podataka Postoje 53 neovisne aktivne instalaciije sustava za izlaganje na teritoriju cijele Hrvatske.

Važan dio ovog projekta, kojeg se većina aktivnosti odvija na izdvojenim lokacijama, izvan prostorija matičnih ustanova, je edukacija povjerenstava na željenoj lokaciji, sa stvarnim podacima i konkretnim problemskim situacijama. Instalacija i konfiguracija dodijeljene opreme te inicijalni data-management. Korisnici ove skupine aplikacija imaju naglašen  rad sa strankama na terenu pa je važno isto tako spomenuti stalnu raspoloživost stručnog help deska, upoznatog sa tehničkim i pravnim aspektima posla.

Bitan dio ovog projekta je i kontrola te obrada podataka nakon završenog rada povjerenstava na terenu, te nakon obavljenog posla osnivanje novog operata za izloženu katastarsku općinu u nadležnom katastarskom uredu i otvaranje nove glavne knjige u nadležnom ZK odjelu općinskog suda.

      


KONTAKT:
Tihomir Gradinšćak

tihomir.gradinscak@igea.hr
tel:  +385 42 556 731
fax: +385 42 556 701